021-66794136-7

تهران صنعت

اکازیون
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
350 متر
مساحت سوله:
100 متر
اکازیون
پیشنهاد ویژه
جاده قدیم کرج
مساحت سوله:
265 متر
اکازیون
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت سوله:
1,500 متر
مساحت اداری:
80 متر
ودیعه: مجانی
اجاره: 35,000,000 تومان
اکازیون
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
-1,500 متر
مساحت سوله:
650 متر
مساحت اداری:
350 متر
ودیعه: مجانی
اجاره: 40,000,000 تومان
اکازیون
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
900 متر
مساحت سوله:
240 متر
مساحت اداری:
100 متر
ودیعه: مجانی
اجاره: 180,000,000 تومان
اکازیون
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
1,100 متر
مساحت سوله:
700 متر
مساحت اداری:
80 متر
ودیعه: مجانی
اجاره: 26,000,000 تومان
اکازیون
پیشنهاد ویژه
اجاره
جاده قدیم کرج
مساحت کل:
2,500 متر
مساحت سوله:
1,200 متر
مساحت اداری:
600 متر
ودیعه: مجانی
اجاره: 40,000,000 تومان
مشاهده املاک بیشتر